Abbas; Palestine; Naftali Bennett; Bezalel Smotritz